Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VIXX Hoveniers & Groenprojecten BV

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
1.1 “VIXX Hoveniers & Groenprojecten” verwijst naar VIXX Hoveniers & Groenprojecten BV, gevestigd te Heemskerk.
1.2 “Opdrachtgever” verwijst naar de persoon, organisatie of entiteit die de opdracht verleent aan VIXX Hoveniers & Groenprojecten.
1.3 “Overeenkomst” verwijst naar de schriftelijke of mondelinge afspraken tussen VIXX Hoveniers & Groenprojecten en de opdrachtgever met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden.
1.4 “Werkzaamheden” verwijst naar de diensten en werkzaamheden die VIXX Hoveniers & Groenprojecten zal uitvoeren in overeenstemming met de overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van VIXX Hoveniers & Groenprojecten.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen VIXX Hoveniers & Groenprojecten en de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van VIXX Hoveniers & Groenprojecten zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van VIXX Hoveniers & Groenprojecten, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling.
3.3 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen door beide partijen.
3.4 Eventuele prijsverhogingen van materialen die door leveranciers worden doorgevoerd tussen het moment van opdrachtverlening en de uitvoering van de werkzaamheden, zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. VIXX Hoveniers & Groenprojecten zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van dergelijke prijsverhogingen en de impact daarvan op de totale kosten van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Werkzaamheden
4.1 VIXX Hoveniers & Groenprojecten zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever.
4.2 VIXX Hoveniers & Groenprojecten is gerechtigd om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden, indien dit naar eigen inzicht wenselijk is.
4.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat VIXX Hoveniers & Groenprojecten toegang krijgt tot elektriciteit en water.
4.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat VIXX Hoveniers & Groenprojecten toegang krijgt tot de locatie(s) waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. De opdrachtgever dient tevens te zorgen voor een toiletvoorziening op de locatie(s). Indien gewenst, kan VIXX Hoveniers & Groenprojecten tegen een meerprijs een toiletvoorziening verzorgen.
4.5 Indien de opdrachtgever niet zorgt voor tijdige toegang tot de locatie(s) of voor de benodigde elektriciteit, water en/of toiletvoorziening, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd wordt, behoudt VIXX Hoveniers & Groenprojecten zich het recht voor om extra kosten en/of vertragingsschade in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is VIXX Hoveniers & Groenprojecten gerechtigd om rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de datum van volledige betaling, conform de wettelijke rente.
5.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die VIXX Hoveniers & Groenprojecten maakt in verband met de invordering van openstaande bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 VIXX Hoveniers & Groenprojecten behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van openstaande facturen.
5.5 Betaling geschiedt conform het vooraf opgestelde facturatieschema, zoals overeengekomen tussen VIXX Hoveniers & Groenprojecten en de opdrachtgever. Indien er geen specifiek facturatieschema is overeengekomen, zal de betaling plaatsvinden op de wijze zoals VIXX Hoveniers & Groenprojecten normaal gesproken factureert.

 

Artikel 6.Aansprakelijkheid

6.1.VIXX Hoveniers en Groenprojecten zal bij de uitvoering van met haar gesloten overeenkomsten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en steeds naar beste vermogen handelen.

6.2. Indien VIXX Hoveniers en Groenprojecten bij de uitvoering van met haar gesloten overeenkomsten door of vanwege de wederpartij tekeningen dan wel andere gegevens verstrekt krijgt, dan mag zij er bij het uitvoeren van die overeenkomsten van uitgaan dat deze gegevens juist zijn en dat met het gebruik daarvan geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

6.3.VIXX Hoveniers en Groenprojecten valt alleen dan aansprakelijk te houden voor schade, indien een tekortkoming aan de door haar geleverde prestatie kleeft en deze tekortkoming haar toe te rekenen valt, alsmede een verbandhoudende verzuimsituatie te duiden valt.

6.4. De aansprakelijkheid van VIXX Hoveniers en Groenprojecten zal onder alle omstandigheden beperkt blijven tot vergoeding van de directe schade welke als het gevolg is aan te merken van de te signaleren tekortkoming. In ieder geval zijn de navolgende posten niet tot het door VIXX Hoveniers en Groenprojecten gehanteerde begrip “directe schade” te rekenen: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, dan wel waardevermindering van voorraden.

6.5. De aansprakelijkheid van VIXX Hoveniers en Groenprojecten is voorts beperkt tot ten hoogste een bedrag overeenkomend met vier keer de waarde van de opdracht waarop het schadegeval valt terug te voeren, tenzij er sprake zal zijn van letselschade (het overlijden van een persoon inbegrepen). In het geval er sprake is van een aansprakelijkheid, gepaard gaande met letsel (het overlijden van een persoon inbegrepen), dan zal de vergoedingsplicht van VIXX Hoveniers en Groenprojecten beperkt blijven tot ten hoogste een bedrag overeenkomend met acht keer de waarde van de opdracht waarop het schadegeval valt terug te voeren.

6.6. De in voorgaande bepalingen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van een doen of laten dat is aan te merken als opzet of bewuste roekeloosheid van een persoon waarvoor  VIXX Hoveniers en Groenprojecten aansprakelijkheid valt toe te dichten.

6.7. De rechtsvordering tot schadevergoeding jegens VIXX Hoveniers en Groenprojecten komt te vervallen, indien een verbandhoudende aansprakelijkstelling VIXX Hoveniers en Groenprojecten niet bereikt zal hebben binnen twee maanden na het zich voltrekken van de schadebrengende gebeurtenis, alsmede, uitgaande van het bestaan van een tijdige aansprakelijkstelling, indien deze, na afwijzing door of vanwege VIXX Hoveniers en Groenprojecten niet is ingesteld binnen een jaar nadien, behoudens de situatie dat langs schriftelijke weg termijnverlenging is overeengekomen.

 

Artikel 7 – Garantie
7.1 VIXX Hoveniers & Groenprojecten biedt een garantie van één jaar op de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen VIXX Hoveniers & Groenprojecten en de opdrachtgever.
7.2 De garantie houdt in dat VIXX Hoveniers & Groenprojecten eventuele gebreken of tekortkomingen die het gevolg zijn van ondeugdelijke uitvoering van de werkzaamheden kosteloos zal herstellen, tenzij het gebrek of de tekortkoming het gevolg is van normale slijtage, onjuist gebruik of nalatigheid van de opdrachtgever.
7.3 De garantieperiode van één jaar gaat in op de datum van oplevering van de werkzaamheden.
7.4 De opdrachtgever dient eventuele gebreken of tekortkomingen die onder de garantie vallen schriftelijk te melden aan VIXX Hoveniers & Groenprojecten binnen een redelijke termijn na ontdekking.
7.5 VIXX Hoveniers & Groenprojecten zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de garantieclaim de gebreken of tekortkomingen onderzoeken en naar beste vermogen herstellen.
7.6 De garantie komt te vervallen indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIXX Hoveniers & Groenprojecten zelf reparaties of aanpassingen aan de uitgevoerde werkzaamheden verricht of door derden laat verrichten.
7.7 De garantie is beperkt tot de werkzaamheden die door VIXX Hoveniers & Groenprojecten zijn uitgevoerd en geldt niet voor materialen of producten die door derden zijn geleverd.

 

Artikel 8 – Klachten
8.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan VIXX Hoveniers & Groenprojecten.
8.2 VIXX Hoveniers & Groenprojecten zal binnen een redelijke termijn reageren en zich inspannen om eventuele klachten naar tevredenheid van de opdrachtgever op te lossen.
8.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt opgelost, kan de opdrachtgever een bemiddelingsverzoek indienen bij een relevante geschillencommissie of andere bevoegde instantie.

 

Artikel 9 – Intellectueel Eigendom
9.1 Het intellectueel eigendom van door VIXX Hoveniers & Groenprojecten verstrekte ontwerpen, tekeningen, rapporten en andere materialen blijft bij VIXX Hoveniers & Groenprojecten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 10 – Overmacht
10.1 In geval van overmacht, zoals onder andere natuurrampen, brand, stakingen, en andere omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen, is VIXX Hoveniers & Groenprojecten gerechtigd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen VIXX Hoveniers & Groenprojecten en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de buurt van de vestigingsplaats van VIXX Hoveniers & Groenprojecten.